Les propietats i béns immobles poden veure’s afectats per processos o actes de naturalesa ben diversa. Sovint es requereix d’un tècnic comptent que sigui coneixedor de tots els factors que poden alterar el bé a valorar i emetre un peritatge.