La gestió dels residus esdevé un dels processos més importants de tot el cicle dels materials i processos que es produeixen en la societat actual. La seva gestió es realitza en la majoria dels casos, en terrenys de naturalesa rústica o agrícola. La gestió d’aquests espais i les obres a realitzar, estan estretament lligades a la naturalesa de l’espai i les seves condicions i factors ambientals específics. Disposem de llarga trajectòria com a enginyeria i consultoria en el disseny de projectes i gestió de residus.