Els projectes i actuacions d’interès públic són aquells que tenen per objectiu les següents finalitats:

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure
i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes
i imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d’accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics.

Aquests projectes definits en l’article 47.4 de la llei d’urbanisme, requereixen d’una tramitació específica.

Presentem una llarga trajectòria com a enginyeria en aquests tràmits i oferim solucions específiques que s’adapten a les necessitats de cada projecte.