Energia tèrmica amb biomassa

La biomassa és una font energètica renovable que ha tingut un augment progressiu dins el mercat degut al seu baix cost i l’alt rendiment que ofereix. Grup solucions realitza estudis previs comparatius amb diferents fonts energètiques per tal de verificar la viabilitat de la implantació d’una caldera de biomassa i també realitza projectes i legalitzacions de les instal·lacions tèrmiques.