El sòl no urbanitzable és l’espai lliure de processos urbans, i que esdevé majoritari en el territori. En aquest s’engloben totes les activitats i sistemes relacionats amb el medi: sòl agrícola, masses forestal, cursos fluvials, prats i pastures, entre molts altres.

Es tracta d’un espai d’alt valor social, cultural i econòmic, que requereix una gestió i tractament acurat per permetre la dinamització del sector, vetllant sempre, per l’ús racional del territori i els recursos naturals.