Informació+Dossiers

Marcatge CE

CE 10/01/2014 Publicat per solucions

DOCUMENTACIÓ PEL MARCATGE CE

Procés per assolir el marcatge CE dels següents productes i aparells:

 • Aparells a gas
 • Articles pirotècnics
 • Ascensors
 • Embarcacions d’us recreatiu
 • Calderes d’aigua calenta
 • Equips a pressió i aparells simples
 • Equips terminals de radiocomunicacions i de telecomunicacions
 • Equips de protecció individual
 • Equips per a atmosferes explosives
 • Equips marins
 • Explosius per a ús civil
 • Instruments de mesura
 • Instruments de pesatge de funcionament no automàtic
 • Joguines
 • Màquines
 • Material elèctric en baixa tensió
 • Productes sanitaris, implantables i de diagnòstic in vitro
 • Productes de la construcció
 • Transport públic per cable

Les disposicions legals relatives al marcatge CE procedeixen de la Unió Europea i formen part de les polítiques anomenades de nou enfocament i d’enfocament global que pretenen eliminar les barreres tècniques dins de la Unió Europea per facilitar la creació del mercat únic de béns i serveis.

Aquestes disposicions harmonitzen la legislació relativa a la seguretat dels productes subjectes al marcatge CE. Com que es tracta de directives, cal que cada Estat membre les adapti a la seva legislació.

Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació de marcatge CE afecta principalment els fabricants i els importadors dels productes i estableix un conjunt de procediments que s’han de seguir per garantir el compliment dels requisits essencials de seguretat establerts per cada directiva. Els procediments varien per cada directiva, però en trets generals estableixen el següent:

 • Complir els requisits essencials de seguretat establerts per la directiva corresponent; a partir de les especificacions de les normes tècniques europees harmonitzades.
 • Avaluar la conformitat del producte respecte a la directiva en les fases:
  • Disseny, mitjançant els assaigs o estudis corresponents.
  • Producció, mitjançant un control de la qualitat, preferiblement basat en les normes ISO 9000.
 • Elaborar la documentació tècnica requerida.
 • Presentar la documentació a l’organisme notificat corresponent (aquest tràmit afecta un número limitat de productes d’algunes directives).
 • Redactar la Declaració CE de conformitat i lliurar-la al client.
 • Col·locar el logotip del marcatge CE en el producte i/o en l’embalatge.