Informació+Dossiers

Desenvolupament del concentrador de purins

Esquema concentrador de purins-2 30/01/2018 Publicat per solucions

La gestió de les dejeccions ramaderes és cada dia més important en el sector ramader, i especialment en el sector porcí.

Per donar resposta a una problemàtica existent hem dissenyat el concentrador de purins. L’objectiu és obtenir una fracció líquida amb major concentració de nitrats, separada d’una altra fracció diluïda amb alta quantitat d’aigua.

Una part del nitrogen es concentra en un volum menor i en fa més eficient el transport i tractament de nitrats. Això permet fer més eficient el transport de les dejeccions fora de zones vulnerables, o derivar aquesta fracció a una planta depuradora. I per altra banda, la fracció líquida diluïda i amb menor presència de nitrats, es pot gestionar agrícolament amb les terres properes a les explotacions ramaderes. Llegir-ne més

Concentrador de purins

Concentrador de purins 23/01/2018 Publicat per solucions

Durant l’any 2017, s’ha elaborat un projecte pioner per desenvolupar un concentrador de purins.

Aquest ha estat fruit de la col·laboració entre Cooperativa Plana de Vic, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, Solucions Manresa, i la Federació Catalana de Cooperatives. Aquest projecte té el suport financer del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El que es presenta és una prototip que genera un subproducte que fa viable el transport de purins cap a zones allunyades que, al ser deficitàries en nutrients, acaben adobant amb productes químics. Això, pot permetre reduir la pressió dels nitrats sobre zones que ja estan molt saturades com Osona, algunes zones de la província de Girona i de Lleida.

Apostem per la vocació innovadora en aquest camp, i apostant per l’I+D com a forma d’aportar valor als sector ramader.

Veure més informació sobre el concentrador de purins.

Veure més informació sobre el desenvolupament del concentrador de purins.

Gestió cadastral

Gestió del cadastre 08/10/2015 Publicat per solucions

El Cadastre immobiliari és el registre administratiu que descriu els béns immobles rústics i urbans (ús, dimensions, ubicació) i s’utilitza per a establir la contribució que s’imposa sobre els béns immobles segons la seva producció, la seva renda o el seu valor.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny, per la que es reformen la Llei Hipotecaria, aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946, i el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, es vincula el cadastre amb el Registre de la Propietat.

Per facilitar la gestió de les propietats cal que les dades que conté el cadastre s’ajustin a la realitat. Aquestes gestions de modificació, actualització o revisió requereixen de procediments tècnics.

Gestio cadastral

Restauració activitats extractives

restauracio_activitats_mineres 07/10/2014 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha treballat en el disseny i planificació de la restauració de diverses activitats extractives en funcionament, i algunes d’elles en el procediment d’autorització.

El projecte de restauració és el document que vincula les accions a desenvolupar per assolir l’estat final desitjat, integrant-se en l’entorn i recuperant els valors ambientals. Totes les accions previstes es planifiquen per tal de fer viable el procés de restauració integrat al funcionament habitual de l’explotació de recursos naturals.

Restauracio activitats extractives

Restauració d'activitats extractives per la recuperació ambiental i integració paisatgística
Title : Restauracio activitats extractives
Caption : Solucions-Manresa-Enginyeria-Consultoria
File name : Restauracio-activitats-extractives.pdf
Size : 1 MB

PAC 2015-2020 aspectes pràctics

PAC 2015-2020 18/06/2014 Publicat per solucions

La Política Agrícola Comuna (PAC) ha estat des del seus inicis als anys 60, un dels elements vertebradors de la Unió Europea (UE) i la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Plantejada inicialment en una economia de postguerra amb dos objectius bàsics: garantir aliments a la població i la renda del pagès, els seus efectes van ser espectaculars, transformant la UE d’un territori deficitari amb una agricultura poc eficient, en el primer exportador mundial de productes agroalimentaris.

La reforma de 1992 va suposar un canvi radical, amb la introducció dels pagaments directes per hectàrea i per cap de bestiar en substitució del suport per la via dels preus. Aquest instrument de suport al sector agrari va anar canviant al llarg del temps. L’any 2003 es va introduir el règim de pagament únic amb ajuts no vinculats a la producció però sí al compliment de determinats requisits legals de gestió i bones pràctiques agràries i mediambientals.

Ara s’està treballant en la nova reforma que ens afectarà fins el l’any 2020,  en el dossier adjunt hi ha una breu explicació dels principals trets diferenciadors d’aquesta nova etapa.

Jornades PAC 2015

 

Presentació de les jornades de la PAC 2015 i Contracte global d'explotació
Title : Jornades PAC 2015
Caption :
File name : Presentació-jornades-PAC-2015.pdf
Size : 1 MB
PAC 2015-2020
Title : PAC 2015-2020
Caption : Aspectes pràctics de la nova Política Agrària Comunitària
File name : PAC-2015-2020.pdf
Size : 1 MB

Marcatge CE

CE 10/01/2014 Publicat per solucions

Llegir-ne més

Certificats energètics

Certificats energètics 06/06/2013 Publicat per solucions

Certificats energètics per a edificis o vivendes en venta, lloguer, i edificis públic de més de 500 m2. Llegir-ne més

Certificats energetics
Title : Certificats energetics
Caption :
File name : Certificats-energetics.pdf
Size : 140 kB

Inversió en agricultura

Inversió en agricultura 02/04/2013 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha desenvolupat diversos projectes d’inversió i desenvolupament en agricultura i ramaderia a nivell internacional. La trajectòria tècnica dels darrers anys ens avalen com a coneixedors de les tendència d’un mercat globalitzat. L’èxit del desenvolupament d’un projecte de cultiu requereix d’un control tècnic i econòmic de tots els factors que hi puguin incidir.

L’agricultura i ramaderia esdevé actualment, un sector productiu a l’alça davant de les necessitats globals de satisfer unes necessitats creixents. El coneixement de cadascun dels processos determinen l’èxit del projecte de desenvolupament de noves explotacions d’agricultura i ramaderia, tan a nivell nacional com internacional.

Project management: Hem liderat el  desenvolupament de cultius de cereal i blat de moro a Romania, amb una superfície superior a les 500 ha. Solucions Manresa ha estat dirigint la implantació i desenvolupament del projecte i dels cultius, oferint els nostres serveis dins del projecte “Land Solutions“.

Acompanyament en experiències internacionals: S’ha col·laborat en desenvolupar una estratègia de mercat en la comercialització càrnica a Ucraïna.

Plans de millora agrícola: Desenvolupem projectes de millora i expansió d’explotacions existents tan a nivell agrícola com ramader

Inversion agricultura y ganaderia
Title : Inversion agricultura y ganaderia
Caption :
File name : Inversion-agricultura-y-ganaderia.pdf
Size : 1 MB
Inversion agricultura y ganaderia.

 

 

Inversion agricultura y ganaderia
Title : Inversion agricultura y ganaderia
Caption :
File name : Inversion-agricultura-y-ganaderia.pdf
Size : 1 MB

Ajuts per joves agricultuors

ajuts a joves agricultors 25/01/2013 Publicat per solucions

S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la instal·lació de joves agricultors i agricultores en explotacions agràries.

Facilita l’accés a l’activitat agrària de joves que vulguin dedicar d’una forma exclusiva, com a cotitulars o en règim de titularitat compartida, assumint les responsabilitats de direcció i gestió de la seva explotació, o bé, integrar-se com a socis en una entitat associativa o societària.

Aquest ajut es sol·licita a través de la DUN. Solucions Manresa fa anys que és entitat acreditada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Contacta amb nosaltres per disposar d’un bon assessorament, i gestió en matèria d’expedients d’ajuts.

Joves agricultors 2015-2020

Joves agricultors 2015-2020
Title : Joves agricultors 2015-2020
Caption :
File name : Joves-agricultors-2015-2020.pdf
Size : 379 kB

Consorci del Bages: gestió de residus

panoràmica 20/11/2012 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha realitzat diferents treballs a l’abocador de Manresa, així com la legalització de l’activitat, l’avaluació ambiental, o realitzant els projectes i direccions d’obres de diferents fases, tant de la impermeabilització del vas del dipòsit com del seu segellat.

L’experiència en aspectes tècnics i en la gestió d’obres, permet disposar d’una visió integral del funcionament de l’abocador més enllà del projecte constructiu. Destaquen els darrers projectes realitzats per l’optimització de la gestió d’aigües i del projecte d’explotació global.

 

Veure més informació sobre les feines realitzades en el Consorci Ambiental del Bages per la Gestió de Residus

 

 

Restauració runams salins de Vilafruns

runams-sallent2 20/11/2012 Publicat per solucions

Solucions Manresa va estar donant suport tècnic a la plataforma cívica Montsalat, per desenvolupar una prova pilot per la integració del runam salí de Vilafruns. El ressò social que es va fer de la proposta presentada a l’empresa Iberpotash, administració, i responsables polítics, va permetre aconseguir finançament pel projecte.

Solucions Manresa s’ha participat en la direcció de la redacció del projecte i la direcció i de l’obra per la reducció de l’impacte ambiental del runam de Vilafruns. El pressupost per realitzar aquest projecte i les obres ha sigut de 7.579.459,85€ més IVA, la realització de les obres ha durat 14 mesos i s’ha actuant en una superfície de 9,9ha.

 

Veure més informació sobre el projecte de Restauració dels runams salins de Sallent.

 

Veure notícies relacionades:

Els últims resultats dels últims controls de les aigües subterrànies a l’entorn de Vilafruns demostren la reducció de clorurs

Les primeres anàlisis constaten que la cobertura del runam de Vilafruns ha reduït la salinització el 75%

Es proposa portar aigua de mar per reduir el residu miner

 

Cultius a Romania

__20110101_3 19/11/2012 Publicat per solucions

Des del 2008 s’està treballant per consolidar un teixit empresarial per seguir desenvolupant el projecte de cultiu de cereals i altres varietats a Romania. Aquest projecte neix impulsat per Solucions Manresa i altres empreses catalanes, i esdevé el que avui s’anomena Land Solutions.

El desenvolupament del projecte inicial, ha portat a esdevenir una plataforma que a més de dedicar-se al cultiu, assessora empreses instal·lades a Romania i ofereix acompanyament a aquelles que hi vulguin invertir o iniciar una activitat.

 

Veure més informació sobre el projecte de cultius de cereal a Romania

Veure més informació sobre Land Solutions

 

Gestió finques rústiques

Gestió de finques rústiques 05/01/2012 Publicat per solucions

Des de Solucions Manresa aportem la nostra experiència sobre el coneixement del territori i utilitzem les eines adients per a poder revaloritzar-les de tal manera que es pugui treure el màxim profit i rendiment per a la propietat d’una forma correcta i sostenible.

Gestio de finques
Title : Gestio de finques
Caption :
File name : Gestio-de-finques.pdf
Size : 2 MB

Estudis de biomassa

biomassa 05/01/2012 Publicat per solucions

Els estudis de disponibilitat de biomassa parteixen de la necessitat de determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’abastir una demanda determinada de biomassa per diversa finalitat. Majoritàriament es destina a la generació d’electricitat o directament de calor. Es tracta d’una font energètica sostenible, i que històricament ha estat la principal en el nostre país abans del procés d’industrialització.

Aquest tipus d’estudi analitza els factors limitants d’una àrea d’estudi, que pot esdevenir un territori més o menys ampli, des d’una escala de municipi, de província o país.

A més de determinar la viabilitat per abastir la demanda, l’anàlisi permet determinar els punts de major interès técnic i econòmic per l’obtenció del recurs de biomassa.

 

Estudi disponibilitat de biomassa
Title : Estudi disponibilitat de biomassa
Caption :
File name : Estudi-disponibilitat-de-biomassa.pdf
Size : 765 kB

Dipòsits de residus

Dipòsit de residus 27/12/2011 Publicat per solucions

Els dipòsits i gestió de residus són aspectes claus per la protecció de l’entorn natural. Des de Solucions Manresa fa anys que es treballa per desenvolupar sistemes adaptats a les necessitats específiques de cada cas. La gestió de les filtracions esdevé un dels aspectes més importants per la prevenció de la contaminació.

Diposits_i_gestio_residus
Title : Diposits_i_gestio_residus
Caption :
File name : Diposits_i_gestio_residus.pdf
Size : 2 MB