Blog

Es publiquen les Guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH)

09/01/2013 Publicat per solucions

El Reglament preveu que per al sector primari i la petita i mitjana agroindústria alimentària es poden aplicar criteris de flexibilitat i donar compliment als requisits d’higiene i d’autocontrol acollint-se voluntàriament a les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH) elaborades d’acord amb els principis de l’APPCC ivalidades oficialment.El Reglament 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, estableix que totes les empreses agroalimentàries han de complir una sèrie de requisits d’higiene relatius a les instal·lacions i procediments i dur a terme autocontrols per garantir la seguretat dels aliments. Per a les empreses que intervinguin en qualsevol de les etapes de producció, transformació i distribució d’aliments posteriors a la producció primària, aquests sistemes d’autocontrol s’han de basar en l’aplicació del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Al web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària podeu trobar les Guies de pràctiques correctes d’higieneque ja han estat elaborades pels diferents sectors alimentaris de manera voluntària i validades per l’Autoritat Competent http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/index.html

Font: Agència Catalana de Seguretat Alimentària