Blog

El Govern català crea la Ponència de sòl no urbanitzable

02/12/2011 Publicat per solucions

El Departament de TES presidirà la nova Ponència de sòl no urbanitzable, amb representants de diversos Departaments i empreses de la Generalitat. La Ponència, que s’ha constituït avui, serà un grup de treball amb l’objectiu d’homogeneïtzar el tractament que es dóna al sòl no urbanitzable, i a les activitats que s’hi poden implantar.

La nova Ponència exercirà les funcions de grup de treball per a l’assessorament, consulta i proposta del Departament de Territori i Sosteniblitat en relació al sòl no urbanitzable.

· Proposarà criteris en relació a les diverses construccions i activitats que es poden desenvolupar en sòls no urbanitzables.
· Elaborarà una proposta tipus per al tractament del sòl amb aquest classificació en els plans d’ordenació urbanística municipal.
· Precisarà i adaptarà els criteris per a l’elaboració dels catàlegs de masies i cases rurals.
· Estudiarà la problemàtica que genera la implantació d’activitats periurbanes en sòl no urbanitzable.
· Proposarà les modificacions legislatives necessàries relatives a aquest tipus de sòl.
· Altres funcions de naturalesa anàloga que li encarregui el Departament.

 

Font: www.gencat.cat