Blog

Deduccions per millores ambientals

04/04/2013 Publicat per solucions

Les empreses que realitzen inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions destinades a la protecció del medi, podran aplicar-se una deducció del 8% de la inversió a deduir de la quota íntegra de l’Impost de Societats.

Les inversions deduïbles són totes aquelles que vagin destinades a evitar,

  • La contaminació atmosfèrica i acústica procedent d’instal·lacions industrial,
  • Evitar la contaminació de les aigües superficials, subterrànies i marines
  • Reduir, recuperar o tractar el residus industrials.

Per tenir dret a efectuar aquesta desgravació cal presentar una sol·licitud del certificat de convalidació d’inversions al Departament de Territori i Sostenibilitat.

El percentatge deduïble de la quota íntegre de l’impost per inversions destinades a la protecció del medi ambient era del 10% de l’import total de la inversió. Aquest tant per cent es va mantenir constant fins el 2006, moment en que, amb l’aparició de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, es va anar reduint dos punt cada exercici. Al 2010 aquest percentatge era del 2%.

Actualment, amb la Llei d’Economia Sostenible 2/2011 , aquest percentatge s’ha vist incrementat a un 8% per les inversions realitzades al període impositiu iniciat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. D’acord amb l’article 92 de l’esmentada Llei, a partir de l’1 de gener de 2011:

  • Si l’inici del període impositiu és anterior a l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible, es podran aplicar una deducció del 8% les inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 2012. En aquest cas, les inversions posades en funcionament al 2011 tindran dret únicament a una deducció del 2%.
  • Si l’inici del període impositiu és posterior a l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible (6 de març de 2011), les inversions realitzades en aquest període tindran dret a una deducció del 8%.

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat