Blog

Convocatòria extraordinària de concessió de drets de nova plantació de vinya

19/02/2013 Publicat per solucions

Convocatòria extraordinària de concessió de drets de nova plantació de vinya, per ORDRE AAM/21/2013, de 5 de febrer, per la qual es regula la Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya (DOGC núm. 6316 -15/02/2013)

Cada any és objecte de distribució entre tots els/les sol·licitants una nova quantitat de superfície per a la nova plantació de vinya, enguany 600 hectàrees en total, amb un màxim de 3 ha per sol·licitant.

Hi ha sis grups de prioritat:

  1. Persones físiques  entre 18 i 39 anys que vulguin exercir l’activitat agrària.
  2. Persones agricultores titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP)
  3. Persones agricultores a títol principal (ATP) (més del 50 per cent de la seva renda total de l’activitat agrària dins l’explotació i el temps de treball de les quals dedicat a activitats no relacionades amb l’explotació sigui inferior a la meitat del seu temps de treball total).
  4. Persones agricultores professionals (AP) que obtinguin almenys el 50 por 100 de la seva renda total d’activitats agràries o d’altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària de l’explotació no sigui inferior al 25 per cent de la renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries complementàries sigui superior a la meitat del seu temps de treball total.
  5. Societats (cooperatives agràries o societats agràries de transformació) constituïdes per socis almenys dos terços dels quals siguin agricultors a títol principal.
  6. Resta de sol·licitants no inclosos en alguna de les especificacions anteriors.

 

Terminis: Del 16 de febrer al 2 de març de 2013.

 

Font informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural