Activitats agrícoles i ramaderes

Desenvolupament del concentrador de purins

Esquema concentrador de purins-2 30/01/2018 Publicat per solucions

La gestió de les dejeccions ramaderes és cada dia més important en el sector ramader, i especialment en el sector porcí.

Per donar resposta a una problemàtica existent hem dissenyat el concentrador de purins. L’objectiu és obtenir una fracció líquida amb major concentració de nitrats, separada d’una altra fracció diluïda amb alta quantitat d’aigua.

Una part del nitrogen es concentra en un volum menor i en fa més eficient el transport i tractament de nitrats. Això permet fer més eficient el transport de les dejeccions fora de zones vulnerables, o derivar aquesta fracció a una planta depuradora. I per altra banda, la fracció líquida diluïda i amb menor presència de nitrats, es pot gestionar agrícolament amb les terres properes a les explotacions ramaderes. Llegir-ne més

Concentrador de purins

Concentrador de purins 23/01/2018 Publicat per solucions

Durant l’any 2017, s’ha elaborat un projecte pioner per desenvolupar un concentrador de purins.

Aquest ha estat fruit de la col·laboració entre Cooperativa Plana de Vic, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, Solucions Manresa, i la Federació Catalana de Cooperatives. Aquest projecte té el suport financer del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El que es presenta és una prototip que genera un subproducte que fa viable el transport de purins cap a zones allunyades que, al ser deficitàries en nutrients, acaben adobant amb productes químics. Això, pot permetre reduir la pressió dels nitrats sobre zones que ja estan molt saturades com Osona, algunes zones de la província de Girona i de Lleida.

Apostem per la vocació innovadora en aquest camp, i apostant per l’I+D com a forma d’aportar valor als sector ramader.

Veure més informació sobre el concentrador de purins.

Veure més informació sobre el desenvolupament del concentrador de purins.

Gestió cadastral

Gestió del cadastre 08/10/2015 Publicat per solucions

El Cadastre immobiliari és el registre administratiu que descriu els béns immobles rústics i urbans (ús, dimensions, ubicació) i s’utilitza per a establir la contribució que s’imposa sobre els béns immobles segons la seva producció, la seva renda o el seu valor.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny, per la que es reformen la Llei Hipotecaria, aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946, i el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, es vincula el cadastre amb el Registre de la Propietat.

Per facilitar la gestió de les propietats cal que les dades que conté el cadastre s’ajustin a la realitat. Aquestes gestions de modificació, actualització o revisió requereixen de procediments tècnics.

Gestio cadastral

PAC 2015-2020 aspectes pràctics

PAC 2015-2020 18/06/2014 Publicat per solucions

La Política Agrícola Comuna (PAC) ha estat des del seus inicis als anys 60, un dels elements vertebradors de la Unió Europea (UE) i la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Plantejada inicialment en una economia de postguerra amb dos objectius bàsics: garantir aliments a la població i la renda del pagès, els seus efectes van ser espectaculars, transformant la UE d’un territori deficitari amb una agricultura poc eficient, en el primer exportador mundial de productes agroalimentaris.

La reforma de 1992 va suposar un canvi radical, amb la introducció dels pagaments directes per hectàrea i per cap de bestiar en substitució del suport per la via dels preus. Aquest instrument de suport al sector agrari va anar canviant al llarg del temps. L’any 2003 es va introduir el règim de pagament únic amb ajuts no vinculats a la producció però sí al compliment de determinats requisits legals de gestió i bones pràctiques agràries i mediambientals.

Ara s’està treballant en la nova reforma que ens afectarà fins el l’any 2020,  en el dossier adjunt hi ha una breu explicació dels principals trets diferenciadors d’aquesta nova etapa.

Jornades PAC 2015

 

Presentació de les jornades de la PAC 2015 i Contracte global d'explotació
Title : Jornades PAC 2015
Caption :
File name : Presentació-jornades-PAC-2015.pdf
Size : 1 MB
PAC 2015-2020
Title : PAC 2015-2020
Caption : Aspectes pràctics de la nova Política Agrària Comunitària
File name : PAC-2015-2020.pdf
Size : 1 MB

Inversió en agricultura

Inversió en agricultura 02/04/2013 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha desenvolupat diversos projectes d’inversió i desenvolupament en agricultura i ramaderia a nivell internacional. La trajectòria tècnica dels darrers anys ens avalen com a coneixedors de les tendència d’un mercat globalitzat. L’èxit del desenvolupament d’un projecte de cultiu requereix d’un control tècnic i econòmic de tots els factors que hi puguin incidir.

L’agricultura i ramaderia esdevé actualment, un sector productiu a l’alça davant de les necessitats globals de satisfer unes necessitats creixents. El coneixement de cadascun dels processos determinen l’èxit del projecte de desenvolupament de noves explotacions d’agricultura i ramaderia, tan a nivell nacional com internacional.

Project management: Hem liderat el  desenvolupament de cultius de cereal i blat de moro a Romania, amb una superfície superior a les 500 ha. Solucions Manresa ha estat dirigint la implantació i desenvolupament del projecte i dels cultius, oferint els nostres serveis dins del projecte “Land Solutions“.

Acompanyament en experiències internacionals: S’ha col·laborat en desenvolupar una estratègia de mercat en la comercialització càrnica a Ucraïna.

Plans de millora agrícola: Desenvolupem projectes de millora i expansió d’explotacions existents tan a nivell agrícola com ramader

Inversion agricultura y ganaderia
Title : Inversion agricultura y ganaderia
Caption :
File name : Inversion-agricultura-y-ganaderia.pdf
Size : 1 MB
Inversion agricultura y ganaderia.

 

 

Inversion agricultura y ganaderia
Title : Inversion agricultura y ganaderia
Caption :
File name : Inversion-agricultura-y-ganaderia.pdf
Size : 1 MB