Blog

Ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

05/12/2012 Publicat per solucions

Convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, per ORDRE AAM/388/2012, de 23 de novembre (DOGC núm. 6265 – 30/11/2012). Termini de sol·licitud: de l’1 de desembre de 2012 al 30 de gener de 2013, ambdós inclosos.

L’objectiu dels ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya, mitjançant l’establiment de tres línies d’ajuts en funció de l’àmbit territorial d’aplicació.

 • Línia 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
 • Línia 2: actuacions en espais del Pla Espais d’Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
 • Línia 3: actuacions en zones humides (no incloses en espais protegits).

Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

 • La restauració, millora i condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna,…).
 • El condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal·lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles,…)
 • El condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
 • La divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (edició de tríptics, fulletons, pòsters, material pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais naturals definits per a la línia 1).

A qui va dirigit?

 • A ens locals.
 • A entitats sense finalitat de lucre.
 • A empreses.
 • A particulars.
 • A agrupacions dels anteriors.

 

Font d’informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i Medi natural